การส่งออกสินค้าขายที่ลาวต้องทำอย่างไร ?

Fur-exports

สปป.ลาว เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางการส่งออกแห่งสำคัญของไทยอีกด้วย เนื่องจากลาวเป็น Land link ซึ่งเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกระหว่าง ไทย-จีน , ไทย-เวียดนาม ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงถึง 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่

 • หนองคาย – เวียงจันทน์
 • มุกดาหาร – สะหวันนะเขต
 • นครพนม – คาม่วน
 • เชียงของ – ห้วยทราย

ทั้งนี้จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สปป.ลาว มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเฉลี่ยร้อยละ 7.5% ในปี พ.ศ. 2558 จึงทำให้กลุ่มชนชั้นกลางขยายตัวเพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ส่งผลต่อกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ต้องการบริโภคสินค้ารวมทั้งบริการคุณภาพสูง , ต้องการความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์รวมทั้งธุรกิจบริการต่างๆของไทย ที่จะเข้าไปบุกตลาดสร้างรายได้

กฎระเบียบการส่งออกและนำเข้าสินค้าเข้าประเทศลาว

แบ่งออก 4 ประเภท ได้แก่

 1. 1. สินค้าทั่วไป

ผู้ประกอบการไทย จำต้องเสนอแผนการนำเข้าของตนเองในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อให้นครหลวงเวียงจันทน์รับทราบ พร้อมนำแผนการดังกล่าวไปแจ้งไว้กับหน่วยงาน One Stop Service ในการนำเข้าสินค้าแต่ละครั้ง

 1. รถ และส่วนประกอบของรถต่างๆ

ต้องทำการยื่นเอกสารต่อกระทรวงโยธาธิการ และต้องยื่นเอกสารขออนุญาตผ่านกรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อมาให้ผู้ประกอบการ นำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นที่กรมภาษี เพื่อเสียภาษีอากรตามระเบียบการ หลังจากนั้นให้นำเอกสารทั้งหมดมายังกรมการนำเข้าและส่งออก เพื่อขอใบอนุญาตพร้อมไปแจ้งต่อ One Stop Service

 1. 3. สินค้าหวงห้าม

ผู้ประกอบการ  ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ ได้แก่ ใบเสนอ , ใบแจ้งราคาสินค้า , เอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อ เมื่อผู้ประกอบการ เตรียมเอกสารทั้ง 3 เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการยื่นต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะนำเสนอต่อสำนักงานนายกรัฐมนตรี เพื่อขออนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องนำเอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อหน่วยงาน One Stop Service

 1. 4. สินค้าแขนงการคุ้มครอง ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ได้แก่ ใบเสนอ , ใบแจ้งราคาสินค้า , เอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อ เมื่อผู้ประกอบการ เตรียมเอกสารทั้ง 3 ครบแล้ว ก็ให้ทำการยื่นต่อแขนงการที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้นำเอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อหน่วยงานบริการ One Stop Service เพื่อขอนำเข้าสินค้า

สินค้าชนิดใดบ้างที่ลาวสนใจนำเข้าจากไทย ?

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เสนอรายชื่อสินค้าไทย จำนวน 3 รายการ ได้แก่

 • เนื้อสัตว์เพื่อการบริโภค,ผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวม
 • เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนประกอบ
 • รถยนต์ อุปกรณ์ พร้อมส่วนประกอบ

นอกจากนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังระบุอีกว่า สินค้าวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก , ปูนซีเมนต์ ก็มีแนวโน้มเจริญเติบโตได้อีกมาก เพราะภาคการก่อสร้างใน สปป.ลาว ขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. 2555 ส่งผลให้ปูนซีเมนต์ขาดตลาดอย่าง เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยจึงควรเน้นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับ สปป. ลาว ผสมผสานไปกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ผู้ประกอบการไทยทราบมากขึ้น