การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ออกนอกเข้าสู่ตลาดสากล

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ออกต่างประเทศ ใน 4-5 ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้ขยายอุตสาหกรรมเฟอร์ริเจอร์ เนื่องจากตลาดไทยและตลาดโลกได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ใน AEC ประเทศไทยเรานั้นยังมีฐานการผลิตหลักในการส่งออก รวมถึงการผลิตอะไหล่ต่างๆ เพราะเรามีช่างที่มีสีมืออยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีคนสนใจเข้ามาลงทุนมาก

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ มีสายการผลิตเป็นอุตสาหกรรมประเภทเครื่องครัวเครื่องจำหน่าย และใช้ภายในประเทศ ต่อมาได้ส่งเสริมให้เกิดมีการลงทุนมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ มีทั้งหมด ประมาน 2,500 คิดเป็นรายย่อยร้อยละ 59 ของอุตสาหกรรมผู้ผลิต ประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่ไทยได้ส่งออกมี 1.เฟอร์นิเจอร์ไม้ 2.เฟอร์นิเจอร์โลหะ 3.เฟอร์นิเจอร์ประเภทอื่นๆ 4.ชิ้นส่วนอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

ตลาดส่งออกที่สำคัญกับเรา หลักๆมีอยู่ 5 ประเทศ 1.ประเทศญี่ปุ่น 2.ประเทศสหรัฐอเมริกา 3.สหภาพยุโรป 4.เกาหลีใต้ 5.สิงคโปร์ โดยญี่ปุ่นนั้นเป็นตลาดใหญ่ที่สุด ที่ไทยส่งออกคิดเป็นร้อยละ 47.5 ของการส่งออกทั้งหมด รองลงมาจะเป็น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ตามลำดับ